Spring naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Kelly De Neve

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor de  diensten, opleidingen, workshops & coaching georganiseerd door Kelly De Neve,  Edixvelde 22Abus2, 9320 Nieuwerkerken.

De persoon of organisatie die voor de opleiding inschrijft wordt verder aangeduid als  ‘deelnemer’.

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat informatie en documenten die via het web of per e-mail  tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteitswaarde hebben als een  originele documenten.

Artikel 2: Wanneer is inschrijving definitief

Inschrijving is definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld. Dit dient betaald te worden maximum 1 week na inschrijving of conform de vervaldata op de factuur. De factuur of betaaluitnodiging gebeurt uiterlijk één week na uw inschrijving voor de dienst, opleiding, coaching of  workshop.

Artikel 3: Annulatie van een dienst

Indien u meer dan twee weken voor de dienst, opleiding, coaching, workshop,… door onvoorziene omstandigheden de dienst niet kan bijwonen, vragen we u zo snel mogelijk met ons (via mail of schriftelijk)  contact op te nemen. We zoeken dan samen naar de beste oplossing voor u en kunnen: • Uw inschrijving annuleren

  • Uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum
  • U laten vervangen door een ander persoon (gratis)

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Annuleren kan door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar  info.kellydeneve@gmail.com .

Bij een annulatie op minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige  factuurbedrag verschuldigd.

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft de helft van  het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Het is ten allen tijde mogelijk dat wijzelf een opleiding dienen te annuleren wegens  overmacht of onvoorziene omstandigheden. We nemen in dat geval persoonlijk /  telefonisch contact met u op.

Artikel 4: Facturatie

U krijgt automatisch van ons een factuur toegestuurd die betaald dient te worden binnen de 7 dagen of conform de vervaldata op de factuur.

Artikel 5: Betaling

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar in de aangeduide munt, netto contant en  zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel  1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het  verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar. Vanaf de vervaldag brengt de niet-betaling van het bedrag van onze facturen van  rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet  vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag is de  schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van

artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en  onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van  125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Kelly De Neve schriftelijk  (per brief aangetekend met ontvangstbewijs of mail met ontvangstbevestiging)  bekendgemaakt worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst. Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk veertien 14  kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Een factuur voor een training (met  data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de  training.

Kelly De Neve, bankgegevens: IBAN : BE20 0016 8365 4056

De toegang tot de training kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarde  niet is voldaan.

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien  (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest  verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze  van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of  ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als  vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

Artikel 6: Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten  zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de  naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk  is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de  overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

Gevallen van overmacht zijn (deze opsomming is niet exhaustief): stakingen,  bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of 

telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen,  maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën.  Ziekte van de deelnemer is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even  welk document of product die door Kelly De Neve zijn ontwikkeld blijven de exclusieve  eigendom van Kelly De Neve.

De deelnemer krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die  tijdens de opleiding zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en  schriftelijke goedkeuring van Kelly De Neve nooit op welke manier ook laten gebruiken  door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden. De deelnemer aanvaardt dat alle audiovisuele opnames, die tijdens de opleiding  gebeuren, het exclusieve eigendom zijn van Kelly De Neve, en dat Kelly De Neve dit  materiaal naar eigen goedvinden kan bewerken en publiceren. De deelnemer doet daarbij  afstand van alle intellectuele rechten, inclusief portretrecht.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Kelly De Neve en de klant worden  beheerst door het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Kelly De Neve en de  klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door  territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Kelly De Neve.

Artikel 9: Privacy

De gebruiksgegevens worden bijgehouden op het adres van Kelly De Neve en kunnen  aangewend worden voor marketing- en prospectie activiteiten. Er is recht op inzage,  correctie en verwijdering van deze gegevens door de klant, zoals voorzien bij wet van 8  december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de  verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). De Middenweg Com. V. neemt  alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde  gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van  persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het  onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming  hebben verkregen, nooit op Kelly De Neve kan worden verhaald.